Алтернативни захранващи източници

 

Осигуряването на ел.захранване по конвенционалните начини изисква сериозни инвестиции, особено при захранването на отдалечени обекти - направа на кабелно-тръбна мрежа, пресичане на съществуващи широки пътища. Цената нараства силно, ако в близост няма изградена електропреносна мрежа. От всички тези недостатъци е лишена ел.енергията, добивана директно от слънчевата светлина. Веднъж изградена, инсталацията за добив на ел.енергия на практика не се нуждае от поддръжка, горива или допълнителни инвестиции. Тези особености на добиваната от слънцето ел. енергия я правят приложима за използване в градски, извънградски, паркови и пристанищни райони, като особено удобна е за захранване на отдалечени обекти - междуселищни пътища, паркинги, вили и пр. При текущите цени на ел.енергията вложените инвестиции се възвръщат за 3 до 6 години, като с поскъпването на горивата, този срок става все по-къс.